معرفي


 

مقدمه:

شركت مهندسان مشاور موج آب درسال 1371 توسط گروهي ازكارشناسان واساتيد به نام اين حرفه جهت ارائه خدمات مشاوره فني مهندسي تأسيس شد و در خلال اين سالها كليه اعضا وكاركنان شركت صميمانه در راه آباداني کشور از هيچ خدمتي فروگذار نبوده اند و افتخار ارائه خدمات در پروژه هاي عمراني متعددي در جاي جاي اين مرزو بوم مقدس را داشته اند .

 

الف) تخصص و زمينه كاري:

شركت مهندسان مشاور موج آب در حال حاضر داراي احراز صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گرايشهاي ذيل مي باشد.

الف : پايه يک تأسيسات آب و فاضلاب

 ب ب : پايه سه ساختمانهاي مسکوني ، تجاري ، اداري ، صنعتي و نظامي

 ب ج : پايه سه سازه

احراز صلاحيت از بانك صنعت و معدن در سه رشته به شرح ذيل :

الف: فلزات اساسي و محصولات مرتبط رتبه   C

ب ‌: ماشين آلات و تجهيزات رتبه B

ج: انرژي رتبه  C

با توجه به موافقت نامه های اين مهندسين مشاور با شرکتهای پيمانکاری معتبر، مجهز و توانمند اين شرکت توانايی انجام کليه طرحهای مرتبط با احراز صلاحيتهای فوق الذکر را به صورت EPCدارد.

 

ب ) تجربیات قبلی مشاور

اين مهندسين مشاور مباهات دارد كه در طي اين مدت افتخار ارائه خدمات بسيار زيادي جهت آباداني كشور را داشته است. لازم به ذكر است اين مهندسين مشاور در بيش از تــعداد 70  طرح درخصوص آبرساني و شبكه توزيع و ... و تــعداد  25 طرح درخصوص شبكه هاي جمع آوري فاضلاب، دفع آبهاي سطحي و تصفيه خانه فاضلاب و چندين طرح معماري و سازه فعاليت داشته است.

 

ج ) قابليت فني تجهيزات مشاور جهت انجام خدمات نرم افزار

 

نرم افزارهاي فني :  (تمام نرم افزار هاي ذیل  تحت ليسانس شركت موج آب مي باشد.)

 

1 NAP: جهت تحليل هيدروليكي شبكه توزيع آب با قابليت بهينه سازي

2 SNAP:  جهت تحليل هيدروليكي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب

3 :OPTIPUMP جهت تحليل  خطوط انتقال تحت فشار و انتخاب پمپهاي بهينه فني و اقتصادي در طرح

4 :WACAP جهت تحليل هيدروليكي خطوط جمع کننده و هدايت آب از چاهها با قابليت بهينه سازي

5 :ARC  جهت محاسبات قوس و كمان در اجراي خطوط آب ( انتقال و شبكه توزيع )

6 -   :GED جهت ترسبم پروفيل مقاطع برداشت شده

7 -   :SID جهت ترسيم پروفیل خطوط شبكه جمع آوري فاضلاب  

8 -   :H.G.P.S جهت طراحي شبكه جمع آوري آبهاي سطحی 

9-   :SWC جهت متره و برآورد شبكه جمع آوري فاضلاب

10- :PED جهت ترسيم خطوط هم فشار در شبكه هاي توزيع آب

 

د مديريت و نمودار سازماني

نمودار سازماني شركت مهندسان مشاور موج آب به صورت ذيل ميباشد .

 

Chart

 

 

مدیر عامل ، اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
سابقه کار به سال مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سمت نام و نام خانوادگي رديف
35 لیسانس مکانیک مدیرعامل ابراهیم سرقینی 1
20 لیسانس عمران - آب رئیس هیئت مدیره و سهامدار مرجان دهشید 2
21 فوق ليسانس عمران-راه و ترابری نایب رئیس هیئت مدیره و سهامدار سید کما ل الدین ارجائی 3
38 ليسانس راه و ساختمان کارشناس و سهامدار حسين دهشید 4
11 فوق ليسانس معماری عضو هیئت مدیره و سهامدار سارا دهشید 5